Brzeska Wieś Historyczna

Informacja o planowanym do wykonania zadaniu (zapytanie-cmentarz w Chróścinie)

Rzymsko-Katolicka Parafia św. Jakuba Apostoła z siedzibą w Skorogoszczy realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty cenowej  na realizację zadania pn.  :  „Przywrócenie dawnej świetności zabytkowemu cmentarzowi w Chróścinie poprzez odnowienie głównej alei cmentarnej”.

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapytanie jest zamieszczone na stronie internetowej  Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna”, a także na tablicy ogłoszeń Kościoła Parafialnego w Skorogoszczy.

Zakres robót obejmuje:

1) Roboty przygotowawcze rozbiórkowe

2) Roboty nawierzchniowe

Termin realizacji zamówienia –  najpóźniej do dnia 30 października 2014 roku.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania. Formularz winien być wypełniony i podpisany przez Wykonawcę i zawierać m.in. cenę ryczałtową netto i brutto ze wskazaniem stawki podatku VAT za realizację pełnego zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę należy złożyć osobiście w terminie do dnia 06 maja 2014r. do godz. 15.00 w Rzymsko-Katolickiej Parafii św. Jakuba Apostoła, ul. J. Popiełuszki 3, 49-345 Skorogoszcz.

Szczegółowych informacji nt. zakresu prac udziela ksiądz Tomasz Struzik (tel. 77 412 10 27), przy czym Zamawiający zaleca przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji w terenie przed oszacowaniem ceny oraz złożeniem oferty.

Pełna treść informacji wraz z załącznikami znajduje się do pobrania poniżej. 

 

 

 

 

2014-04-30

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II