Brzeska Wieś Historyczna

Uszczegółowienie do zapytania dot. produkcji filmu promocyjnego

Uszczegółowienie do zapisów Zapytania ofertowego nr 8/PW/2014 z dnia 16.05.2014r.

na Wykonanie/produkcję filmu promocyjnego w ramach Projektu współpracy Opolskie szlakiem LGD wraz z Emisją filmu w TVP S.A – co najmniej dwukrotnie w każdym z województw: opolskim, dolnośląskim oraz śląskim.

W związku z pytaniami o szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, tj.:

 1. w jakich miesiącach, w jakich godzinach oraz w jakich odstępach czasowych ma odbyć się emisja oraz
 2. co do liczby atrakcji w poszczególnych Lokalnych Grupach Działania do ujęcia w filmie,

przedstawia się następujące wyjaśnienia.

Zgodnie z zapisami ww. Zapytania w pkt X.  Termin realizacji zamówienia upływa  30 czerwca 2014r. W przypadku godzin emisji  zakłada się emisję w ramach pasma popołudniowego(możliwość uzgodnienia pasma porannego w przypadku daty emisji w weekend),  planowany jest tygodniowy odstęp czasowy emisji.

Odnosząc się do pytania o liczbę atrakcji w poszczególnych  Lokalnych Grupach Działania(LGD) do ujęcia w filmie szacując ofertę należy wziąć pod uwagę charakter promocyjny filmu ukierunkowanego  na największe atrakcje turystyczne obszaru 9 LGD z województwa opolskiego, a także pomysł oferenta na scenariusz filmu, który  powstanie w porozumieniu z Zamawiającym po wybraniu oferty.

Z uwagi na specyfikę walorów przyrodniczo-kulturowych dla różnych obszarów LGD za atrakcję turystyczną można przyjąć jeden obiekt znajdujący się na terenie jednej LGD, jak również może być grupa atrakcji o tych samych cechach np.: obiektów sakralnych lub też zbiorników wodnych z różnych LGD. Zaproponowany scenariusz filmu powinien przewidywać od 9 do 15 atrakcji co pozostaje do uzgodnienia na etapie dalszej konsultacji propozycji scenariusza filmu, jego realizacji, a nie jest możliwe do zaplanowania na dany moment(brak możliwości oceny zaproponowanej koncepcji filmu).

W związku z doprecyzowaniem Zapytania  wydłużamy okres przyjmowania ofert  do dnia 27 maja 2014 r. do godz. 11.00. W związku z powyższym Oferent, który na ten moment złożył ofertę może złożyć nową ofertę. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do negocjacji warunków z wybranym Oferentem. 

 

2014-05-23

  Archiwum

   

   

   

   

   

  Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

  zamieszczonymi

  danymi możecie Państwo znaleźć

  tutaj

  Projekty

  III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II