Brzeska Wieś Historyczna

UWAGA! Ogłaszamy nabór na wolne stanowisko pracy.

Zarząd Stowarzyszenia "Brzeska Wies Historyczna" ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: ksiegowy/a biura.

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- CV z dokładnym opisem przebiegu pracy  zawodowej,

- kwestionariusz osobowy,

- kserokopie świadectw  pracy (potwierdzone za zgodność z oryginałem),

- kserokopie  dokumentów  potwierdzających  posiadane wykształcenie  i kwalifikacje zawodowe  (potwierdzone za zgodność z oryginałem),

oświadczenie  o braku przeciwwskazań  zdrowotnych  do  wykonywania  pracy na tym stanowisku,

- oświadczenie , że kandydat nie był karany  za  przestępstwo  umyślne,

- inne  dokumenty o posiadanych  kwalifikacjach  i umiejętnościach

winny być składane w zamknietych kopertach z podanym adresem zwrotnym oraz dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko - księgowy biura" w terminie do dnia 28.03.2011 r.  do  godz. 14:00,  osobiście – w siedzibie Stowarzyszenia lub  pocztą  na  adres:

Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna”, Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka

Poniżej znajduje sie pełne ogłoszenie o naborze oraz Regulamin naboru pracowników do biura stowarzyszenia "Brzeska Wieś Historyczna".

2011-03-11

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II