Brzeska Wieś Historyczna

UWAGA! Zmiana formularza wniosku o przyznanie pomocy!

Uwaga!

W dniu 18.04.2014 r. udostępniono aktywny formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów w wersji 7z, poprawiony w zakresie zaokrąglania kwoty pomocy.

Udostępniono również nową wersję instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów.

Zmiana instrukcji związana jest w szczególności z wejściem w życie Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 roku, str. 1).

W związku ze zmianami w zasadach przyznawania pomocy de minimis wynikającymi z wprowadzenie w życie ww. Rozporządzenia Komisji UE Nr 1407/2013 w przypadku, gdy do 30 maja 2014 r.nie zostanie zawarta umowa przyznania pomocy - niezbędne będzie złożenie przez Wnioskodawcę będącego podmiotem gospodarczym dodatkowego załącznika - Oświadczenie Wnioskodawcy o przedsiębiorstwach powiązanych oraz uzyskanych przez nie kwotach pomocy de minimis. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja. Zmiany wprowadzone w instrukcji zostały wyróżnione kolorem.

2014-04-29

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II