Brzeska Wieś Historyczna

Ważne dla Wnioskodawców!

Drogi Beneficjencie,

zwracamy uwagę, iż instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach małych projektów, która obowiązuje od 15 maja br. doprecyzowuje zasadę spełnienia konkurencyjności wydatków publicznych dla beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania Prawo zamówień publicznych.

Instrukcja mówi (str. 26 instrukcji):

"Beneficjent powinien zapewnić, aby wybór wykonawcy zadania był dokonany przy zachowaniu uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców nawet w przypadku, gdy nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

W celu udokumentowania powyższego należy m.in. załączyć stosowne dokumenty opisujące sposób upublicznienia informacji o planowanym do wykonania zadaniu tak aby dotarła do jak największej liczby potencjalnych wykonawców (zamieszczenie stosowanej informacji w swojej siedzibie i na stronie internetowej, bądź w miejscach, w których najczęściej można znaleźć potencjalnych wykonawców (np. tematyczne portale internetowe, odpowiednie instytucje). W przypadku braku możliwości udokumentowania sposobu dokonania wyboru wykonawcy zadania, w którym planowana była realizacja zadania, do wniosku należy załączyć także uzasadnienie podjętej decyzji.

Nie jest wymagane dokumentowanie dokonywania wyboru wykonawcy w odniesieniu do zakupu, dostaw lub usług, które występują powszechnie w obrocie.

W sytuacji, gdy realizacja określonego zadania została powierzona konkretnemu wykonawcy z uwagi na cechy charakterystyczne zadania i możliwość jego wykonania tylko i wyłącznie przez tego wykonawcę (np. przygotowanie produktu tradycyjnego), należy przedstawić wyjaśnienie dla dokonanego wyboru wykonawcy.

Jed

 


 

2013-07-15

  Archiwum

   

   

   

   

   

  Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

  zamieszczonymi

  danymi możecie Państwo znaleźć

  tutaj

  Projekty

  III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II