Brzeska Wieś Historyczna

Walne Zebranie 3 lutego 2014 r.

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków stowarzyszenia "Brzeska Wies Historyczna", które odbędzie się 3 lutego 2014 r. w świetlicy wiejskiej w Pogorzeli o godz. 16:00.

Podczas Walnego Zebrania przewiduje się uchwalenie zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Brzeskiej Wsi Historycznej w zakresie m.inn. przesunięcia środków w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej na działanie Małe projekty.

Zapraszamy do zgłaszania uwag oraz propozycji w zakresie zmian do LSR.

Porządek Zebrania:

 1.      Otwarcie
 2.      Stwierdzenie Quorum
 3.      Przedstawienie porządku obrad
 4.      Zmiany do porządku obrad
 5.     Głosowanie nad porządkiem obrad
 6.     Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2013 r.
 7.     Dyskusja nad sprawozdaniem
 8.     Opinia Komisji Rewizyjnej na temat działalności Stowarzyszenia w 2013 r.
 9.    Podjęcie uchwał:

- w sprawie przyjęcia Sprawozdania za 2013 r. oraz udzielenia  absolutorium  Zarządowi Stowarzyszenia

- w sprawie uchwalenia budżetu Stowarzyszenia na 2014 r.

- w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Projektu pn. SzOK w Gimnazjach!

- w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju i ustalenia tekstu jednolitego Strategii (w zakresie tabeli nr 1, tabeli nr 12 A, tabela nr 13A, tabela 19, tabela 20B, tabela 20B/1, tabela 21, tabela 21/1.

10.  Informacja Prezesa Stowarzyszenia – Pani Ewy Rosińskiej nt. naboru wniosków, jaki się odbył w terminie od 31 grudnia 2013 r. do 20 stycznia 2014 r.

11.  Informacja kierownika biura nt. bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem biura Stowarzyszenia

12.  Wolne wnioski

13. Zakończenie zebrania.

2014-01-26

  Archiwum

   

   

   

   

   

  Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

  zamieszczonymi

  danymi możecie Państwo znaleźć

  tutaj

  Projekty

  III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II