Brzeska Wieś Historyczna

Zapytanie ofertowe dot. obsługi finansowo-księgowej

 

Zapraszamy do składania ofert cenowych na obsługę finansowo-księgową Stowarzyszenia "Brzeska Wieś Historyczna" w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Do wykonawcy neleżeć będą następujące obowiązki:

1) prowadzenie rachunkowości zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,

2) wykonywanie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny,

3) tworzenie warunków dla przestrzegania ścisłej dyscypliny finansowej i budżetowej Stowarzyszenia,

4) należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych oraz środków pieniężnych,

5) bieżące, prawidłowe prowadzenie księgowości z zastosowaniem racjonalnej organizacji pracy i techniki przetwarzania danych,

6) rejestracja operacji gospodarczych - finansowych,

7) analiza dokumentów finansowych,

8) sporządzanie obowiązujących dowodów księgowych, kasowych i magazynowych,

9) dokonywanie zamknięcia rocznego ksiąg oraz sporządzanie wymaganych zasadami rachunkowości sprawozdań finansowych w tym GUS,

10) sporządzanie w obowiązującym terminie deklaracji i wykazów dla celów organów podatkowych i ZUS,

11) udostępnianie ksiąg oraz dokumentów finansowych do kontroli sprawowanej przez uprawnione organy kontrolne,

12) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

13) prowadzenie kartotek wynagrodzeń,

14) sporządzanie list płac,

15) regulowanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych,

16) prowadzenie tabel amortyzacyjnych i wyceny środków trwałych,

17) wypłata udzielonych zaliczek i ich rozliczanie,

18) regulowanie płatności wynikających ze zobowiązań,

19) odprowadzanie składek ZUS, rozliczenia z ZUS i wypłat zasiłków chorobowych,

20) wypłata wynagrodzeń osobowych i honorariów, sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia i funduszu płac,

21) wystawianie not obciążeniowych i rachunków,

22) prowadzenie dokumentacji składek członków zwyczajnych,

23) opracowywanie projektu preliminarza budżetowego,

24) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu Stowarzyszenia,

25) wnioskowanie wraz z uzasadnieniem o wprowadzenie zmian w preliminarzu budżetowym,

26) realizowanie wydatków w zakresie ubezpieczeń społecznych i kosztów podróży,

27) prowadzenie systematycznej kontroli wewnętrznej dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

28) sporządzanie pism, wniosków i podań związanych z działalnością finansowo-księgową Stowarzyszenia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1. posiadają kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 152 poz. 1223);
  2. posiadają niezbędną wiedzę i min. 2 – letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności związanej z prowadzeniem ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 152 poz. 1223) oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  4. posiadają znajomość przepisów prawa unijnego i polskiego w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
  5. posiadają doświadczenie w zakresie rozliczania projektów z wykorzystaniem środków unijnych.

Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę: spełnienie warunków udziału wykonawcy w postępowaniu potwierdzone oświadczeniem wykonawcy oraz cena za usługę księgowo-finansową przedstawiona we wzorze oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego lub pocztą na adres:

Stowarzyszenie Brzeska Wieś Historyczna, Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka.

Dopuszcza się złożenie ofert drogę e-mailową na adres: biuro@brzeskawieshistoryczna.pl

Ofertę złożyć należy do dnia 29 listopada 2012 r. do godz. 15.00.

W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do siedziby Stowarzyszenia.

Szczegóły zapytania wraz z formularzem oferty znajdują sie do pobrania poniżej.

 

 

2012-11-22

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II