Brzeska Wieś Historyczna

Zapytanie ofertowe - koordynator projektu 9.1.1

Krzyżowice, 19.10.2011 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej 

Nazwa projektu: : Moje przedszkole jest fajne!

 

Zarząd Stowarzyszenia „Brzeska Wieś Historyczna” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej  objęcia funkcji  koordynatora/koordynatorki projektu pn. Moje przedszkole jest fajne!.

Do obowiązków koordynatora/koordynatorki należeć będzie m.inn.:

- współpraca z partnerami:   Gminą Olszanka i Gminą Skarbimierz , na terenie których realizowany będzie projekt (trzy  przedszkola z obszaru Gminy Olszanka oraz jedno z obszaru Gminy Skarbimierz) oraz Zarządem Stowarzyszenia

- kierowanie personelem Projektu (zarówno zarządzającym jak i merytorycznym)

- systematyczne monitorowanie i ewaluacja Projektu, w tym pomiar i analiza wskaźników

- prowadzenie bazy PEFS

- kontrola w miejscach zajęć

- wywiady z nauczycielami/nauczycielkami i uczestnikami/uczestniczkami

- przestrzeganie w projekcie zasady równości płci

- prowadzenie spraw administracyjnych, w tym przygotowywanie niezbędnych umów, druków

- dbanie o prawidłowy przebieg komunikacji w zespole.

Warunki jakie musi spełnić oferent:

1.       Wykształcenie wyższe.

2.       Min. 1-roczne doświadczenie we wdrażaniu projektów UE

3.       Znajomość  programu EXCELL

4.       Cechy osobowości i charakteru jak: dokładność, precyzyjność, sumienność, odpowiedzialność, samodzielność.

Warunki zatrudnienia:

  1. Okres zatrudnienia: od listopad 2011 r. do czerwiec 2012 r.
  2. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony  w wymiarze ¾ etatu

 W ofercie proszę o podanie kosztu wynagrodzenia brutto za 1 miesiąc pracy. W ramach oferty proszę uwzględnić  koszty dojazdów do partnerów (3 przedszkola z obszaru Gminy Olszanka i 1 ze Skarbimierza)

Ofertę wraz z CV proszę przesłać na adres e-mail:  biuro@brzeskawieshistoryczna.pl  do dnia 30 września br.

Wzór oferty stanowi załącznik do zapytania.                                                                                                                

Zarząd Stowarzyszenia

.

2011-10-20

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II