Brzeska Wieś Historyczna

Zapytanie ofertowe nr 4/RPOWER/POKL/2014

Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna” realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty cenowej  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla uczniów i uczennic Szkół Gimnazjalnych z obszaru Brzeskiej Wsi Historycznej.

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapytanie jest zamieszczone na tablicach informacyjnych szkół na obszarze Stowarzyszenia „Brzeska Wieś Historyczna”, wysłane drogą elektroniczną do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców, zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego celem wybrania najkorzystniejszej oferty.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Oferty spełniające wymagania niniejszego Zapytania Ofertowego zostaną ocenione przez Zamawiającego zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny, tj. cena – 100%

W przypadku, gdy dla Zamawiającego oferta nie będzie w pełni jasna może on się zwrócić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub doprecyzowanie oferty.

Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.

Zamawiający zastrzega sobie ponadto możliwość prowadzenia negocjacji w celu ustalenia ostatecznej ceny, z wybranymi wykonawcami, którzy złożyli oferty zawierające cenę oraz spełniają wymagania w zakresie właściwości podmiotowej i przedmiotowej Zamówienia.

W sytuacji odrzucenia ofert z powodu, iż kwota ofert przewyższa kwotę założoną w budżecie realizacji projektu, Zamawiający  może podjąć negocjacje z wybranym oferentem lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.

O dokonanym wyborze Oferenta, z którym Zamawiający zawrze umowę na realizację oferty wszyscy Oferenci, którzy złożyli ważne oferty, zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

Ofertę wraz załącznikami sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem na formularzu będącym załącznikiem  do zapytania ofertowego.

Oferta winna być podpisana przez oferenta.

Oferta wraz załącznikami powinna być złożona w zamkniętej kopercie  z napisem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/RPOWER/POKL/2014 w ramach projektu pn. Razem PO Wiedzę Edukację Rozwój”.

Cenę należy podać w kwocie brutto za przeprowadzenie 1 godziny zajęć.

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego lub pocztą na adres:

Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna”, Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka.

Ofertę złożyć należy do dnia 17 wrzesień 2014 r.  do godz. 12.00.

W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do siedziby Stowarzyszenia.

Ewentualne wyjaśnienia uzyskać można kontaktując się telefonicznie lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia tj. Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka, Tel. 77 4129021, przed upływem terminu składania ofert.

 

 

2014-09-03

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II