Brzeska Wieś Historyczna

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014

Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna” realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty cenowej  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla uczniów i uczennic Szkół Gimnazjalnych z obszaru Brzeskiej Wsi Historycznej.

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapytanie jest zamieszczone na tablicach informacyjnych szkół na obszarze Stowarzyszenia „Brzeska Wieś Historyczna”, wysłane drogą elektroniczną do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców, zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego celem wybrania najkorzystniejszej oferty.

Zapytanie dotyczy prowadzenia w ramach umowy – zlecenia pozalekcyjnych zajęć wyrównujących szanse uczniów i uczennic w
Publicznym Gimnazjum w miejscowości Olszanka w następującym zakresie: 

- doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna (indywidualna i grupowa) dla uczniów i uczennic w ilości 16 godzin zegarowych/1 miesiąc w okresie  od miesiąca grudnia 2014 r. do miesiąca lutego 2015 r.

Cena jest jedynym kryterium oceny ofert – 100 %.

Dla ważności oferty Zamawiający wymaga:

Oferent musi:

- posiadać min. 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć w ramach doradztwa pedagogiczno-psychologicznego dla dzieci/młodzieży w szkole co najmniej gimnazjalnej (potwierdzone np. w formie oświadczenia lub referencji) ;

-  udokumentować kwalifikacje uprawniające go do prowadzenia zajęć w ramach doradztwa i opieki pedagogiczno-psychologicznej (np. potwierdzone w formie dyplomów, Zaświadczeń);

      -  posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać w pełni z praw publicznych.

Ofertę wraz załącznikami sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem na formularzu będącym załącznikiem  do zapytania ofertowego.

Oferta winna być podpisana przez oferenta.

Oferta wraz załącznikami powinna być złożona w zamkniętej kopercie  z napisem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 w ramach projektu pn. SzOK w Gimnazjach!”.

Cenę należy podać w kwocie brutto za przeprowadzenie 1 godziny zegarowej zajęć.

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego lub pocztą na adres:

Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna”, Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka.

Ofertę złożyć należy do dnia 28 listopada 2014 r.  do godz. 12.00.

W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do siedziby Stowarzyszenia.

Pełna treść zapytania wraz z niezbędnymi załącznikami znajduje się do pobrania poniżej.

Ewentualne wyjaśnienia uzyskać można kontaktując się telefonicznie lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia tj. Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka, Tel. 77 4129021, przed upływem terminu składania ofert.

 

 

 

2014-11-13

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II