Brzeska Wieś Historyczna

Zapytanie ofertowe nr 1/RPOWER/POKL/2014

 

Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna” realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty cenowej  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na objęcie funkcji koordynatora/ki szkolnego/ej  do obowiązków którego/ej będzie należało m.inn.:  Utrzymywanie stałego kontaktu z uczniami w danej szkole, motywowanie  uczniów i uczennic do aktywnego udziału we wsparciu edukacyjnym, działania interwencyjne, koordynowanie dostarczania wyżywienia dla uczniów i uczennic, przygotowanie sal do zajęć.

Od kandydatów wymaga się przygotowanie pedagogicznego, znajomości sektora edukacji oraz doświadczenia w realizacji projektów dofinansowanych ze środków EFS.

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapytanie jest zamieszczone na tablicach informacyjnych szkół na obszarze Stowarzyszenia „Brzeska wieś Historyczna”, zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego celem wybrania najkorzystniejszej oferty.

Cena jest jedynym kryterium oceny ofert – 100 %.

Ofertę wraz załącznikami sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem na formularzu będącym załącznikiem  do zapytania ofertowego.

Oferta winna być podpisana przez oferenta.

Oferta wraz załącznikami powinna być złożona w zamkniętej kopercie  z napisem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/RPOWER/POKL/2014 w ramach projektu Razem PO Wiedzę Edukację Rozwój.

Cenę należy podać w kwocie brutto za 1 godzinę zegarową pracy.

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego lub pocztą na adres:

Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna”, Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka.

Ofertę złożyć należy do dnia  22 sierpnia 2014 r.  do godz. 12.00.

W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do siedziby Stowarzyszenia.

Ewentualne wyjaśnienia uzyskać można kontaktując się telefonicznie lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia tj. Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka, Tel. 77 4129021, przed upływem terminu składania ofert.

W załączeniu poniżej znajduje sie do pobrania pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami, w tym formularzem oferty.

 

 

 

 

2014-08-06

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II