Brzeska Wieś Historyczna

Zapytanie ofertowe nr 2/RPOWER/POKL/2014

 

Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna” realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty cenowej  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla uczniów i uczennic Szkół Gimnazjalnych z obszaru Brzeskiej Wsi Historycznej.

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapytanie jest zamieszczone na tablicach informacyjnych szkół na obszarze Stowarzyszenia „Brzeska Wieś Historyczna”, wysłane drogą elektroniczną do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców, zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego celem wybrania najkorzystniejszej oferty.

Do zadań Zleceniobiorcy należeć będzie między innymi:

1)   Kwalifikowanie uczniów do korzystania z zajęć w porozumieniu z koordynatorem szkolnym.

2)   Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z harmonogramem przygotowanym w porozumieniu z koordynatorem szkolnym, dostosowanym   do możliwości poszczególnych grup uczniów i uczennic,

3)   Udział w spotkaniach z kadrą zarządzającą projektu,

4)   Współpraca z koordynatorem szkolnym oraz z kadrą zarządzającą,

5)   Prowadzenie dokumentacji projektowej tj. dziennika zajęć pozalekcyjnych, miesięcznej karty czasu pracy, list obecności, protokołów odbioru prac do rachunku itp,

6)   Opracowanie programu zajęć wykorzystując np. testy wstępne z ukierunkowaniem na wzrost szans edukacyjnych uczniów i uczennic, wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów i uczennic, zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych i dostosowanego do potrzeb poszczególnych grup uczniów i uczennic,

7)   Przeprowadzenie diagnozy przyrostu wiedzy uczniów na koniec realizacji zajęć w formie sprawozdania i dokonywanie ewaluacji prowadzonych zajęć w odniesieniu do założonych rezultatów  i przedstawiania informacji dotyczącej wyżej wymienionych każdorazowo przy wystawieniu rachunku i rozliczaniu się za dany okres,

8)   Osiągnięcie zakładanych rezultatów zgodnych z celami projektu.

Cena jest jedynym kryterium oceny ofert – 100 %.

Ofertę wraz załącznikami sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem na formularzu będącym załącznikiem  do zapytania ofertowego.

Oferta winna być podpisana przez oferenta.

Oferta wraz załącznikami powinna być złożona w zamkniętej kopercie  z napisem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/RPOWER/POKL/2014 w ramach projektu pn. Razem PO Wiedzę Edukację Rozwój”.

Cenę należy podać w kwocie brutto za przeprowadzenie 1 godziny zajęć.

 

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego lub pocztą na adres:

Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna”, Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka.

Ofertę złożyć należy do dnia 22 sierpnia 2014 r.  do godz. 12.00.

W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do siedziby Stowarzyszenia.

Ewentualne wyjaśnienia uzyskać można kontaktując się telefonicznie lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia tj. Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka, Tel. 77 4129021, przed upływem terminu składania ofert.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami, w tym formularzem oferty znajduje się do pobrania poniżej.

 

2014-08-06

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II