Brzeska Wieś Historyczna

Zapytanie ofertowe nr 3/RPOWER/POKL/2014

 

Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna” realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty cenowej  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dostarczenie wyżywienia dla uczniów i uczennic szkół z obszaru Brzeskiej Wsi Historycznej tj. z Gminy Lewin Brzeski, Olszanki.

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapytanie jest wysyłane do min. 3 potencjalnych oferentów, zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego celem wybrania najkorzystniejszej oferty.

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego lub pocztą na adres:

Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna”, Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka.

Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na dostarczenie wyżywienia w ramach projektu Razem PO Wiedzę Edukację Rozwój”

Ofertę złożyć należy do dnia 22 sierpnia 2014 r. do godz. 12:00

W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do siedziby Stowarzyszenia.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 774129021, osoba wyznaczona do kontaktu – Roksana Rosińska.

Pelna treść zapytania wraz z załącznikami, w tym formularzem oferty znajduje się do pobrania poniżej.

 

 

2014-08-06

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II