Brzeska Wieś Historyczna

Zapytanie ofertowe nr 5/RPOWER/POKL/2014

 

Zapraszamy do składania ofert cenowych na zajęcia z biologii dla 2 grup ok. 12-osobowych w wymiarze 10 godzin lekcyjnych/1 grupę w okresie od listopada 2014 r. do czerwca 2015 r. w Publicznym Gimnazjum w Lewinie Brzeskim.

Zajęcia odbywać się będą w ramach projektu pn. Razem po Wiedzę Edukację Rozwój w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ofertę wraz załącznikami sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem na formularzu będącym załącznikiem  do zapytania ofertowego.

Oferta winna być podpisana przez oferenta.

Oferta wraz załącznikami powinna być złożona w zamkniętej kopercie  z napisem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 5/RPOWER/POKL/2014 w ramach projektu pn. Razem PO Wiedzę Edukację Rozwój”.

Cenę należy podać w kwocie brutto za przeprowadzenie 1 godziny zajęć.

Cena jest jedynym kryterium oceny ofert – 100 %.

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego lub pocztą na adres:

Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna”, Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka.

Ofertę złożyć należy do dnia 3 listopada 2014 r.  do godz. 12.00.

W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do siedziby Stowarzyszenia.

 

Ewentualne wyjaśnienia uzyskać można kontaktując się telefonicznie lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia tj. Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka, Tel. 77 4129021, przed upływem terminu składania ofert.

Pełna treść zapytania znajduje się do pobrania poniżej.

 

2014-10-20

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II