Brzeska Wieś Historyczna

Status Stowarzyszenia

Załącznik do Uchwały Nr   / 2014  Walnego Zebrania

Członków Stowarzyszenia Brzeska Wieś Historyczna

z dnia 19 grudnia 2014r.

 

Statut Stowarzyszenia

„Brzeska Wieś Historyczna”

Uchwalony w dniu 17 sierpnia 2006 roku

(tekst jednolity ze zmianą  uchwaloną dnia 18 lutego 2008 roku ,  23 lipca 2008 roku 29 września 2010r. oraz 19 grudnia 2014r.)

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie Brzeska Wieś Historyczna, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego, działającym jako Lokalna Grupa Działania (LGD). Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i  trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, mającym na celu działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:

1) opracowanie  Lokalnej Strategii Rozwoju w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz przepisów Programu Rozwoju Obszarów wiejskich (PROW),  dla obszaru gmin: Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz, a od 2015 roku również dla obszaru Gminy Oława.

2)  realizację i wspieranie działań na rzecz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru gmin, o których mowa w pkt. 1,

3)  promocję obszarów wiejskich położonych w gminach o których mowa w pkt.1, oraz propagowanie działań na rzecz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

4)  mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich, a tym samym w opracowaniu i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju,

5)  upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych  z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich  w gminach, o których mowa w pkt.1 

§ 2.

Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych. 

§ 3.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Krzyżowice, Gmina Olszanka, województwo opolskie. 

§ 4.

  1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zmianami), ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 ) , rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Nr L 277 z dnia 21 października 2005r.)  oraz niniejszego Statutu.

       2. skreślony *

§ 5.

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar gmin: Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz, Oława,  przy czym w zakresie niezbędnym dla prawidłowego realizowania celu, może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami.

3. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

4. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

5. Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z nazwą Stowarzyszenia:

„Stowarzyszenie Brzeska Wieś Historyczna

Krzyżowice 72, 49-322 Olszanka”

Rozdział II

Zasady działania Stowarzyszenia

§ 6.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1)    prowadzenie prac nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju i przystąpienia do konkursu na jej realizację organizowanego przez samorząd województwa.

2)    rozpowszechnianie założeń zatwierdzonej Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze działania Stowarzyszenia,

3)    prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju,

4)    współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem LGD na poziomie krajowym i międzynarodowym,

5)    upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc finansową w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju,

6)    dokonywanie wyboru projektów do finansowania na realizacje Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach działania „Lokalne Strategie Rozwoju-poprawa jakości życia oraz różnicowanie działalności na obszarach wiejskich”,

7)    organizowanie:

a)    przedsięwzięć o charakterze  informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów oraz doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

b)    imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,

c)    działalności promocyjnej, informacyjne i poligraficznej, w tym: 

-opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów,

- opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,

- tworzenie stron internetowych,

- przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym i promocyjnym,

- promowanie regionalnego produktu

8)  prowadzenie innych działań przewidzianych dla Lokalnej Grupy Działania w  przepisach PROW 

§ 7.

Stowarzyszenie realizując cele statutowe może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych. 

§ 8.

Realizując cel statutowy Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków i zatrudnionych pracownikach.

  

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia 

§ 9.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, która:

1)    spełnia warunki określone w ustawie - Prawo o stowarzyszeniach,

2)    działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub wyrazi na piśmie deklarację takiego działania,

3)    złoży deklarację członkowską.

        2. Członkiem zwyczajnym , zgodnie z ustawą z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu  rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich,   może być również osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, która przedstawi uchwałę organu stanowiącego, zawierającą:

            1) deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia,

            2) deklarację działania na rzecz rozwoju obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju,

            3) wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną w Stowarzyszeniu.

        3. Osoby prawne mogą być również członkami wspierającymi Stowarzyszenie.” 

§ 10.

Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. 

§ 11.

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:

1) propagować cel Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tego celu,

2) przestrzegać postanowień Statutu,

3) opłacać składki członkowskie,

4) brać udział w Walnych Zebraniach Członków.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

3) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,

4) wstępu na organizowane przez Stowarzyszenie imprezy kulturalne. 

§ 12.

Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje na skutek:

1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,

2) wykluczenia przez Zarząd:

a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,

b) z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,

3) skreślony *

4) z powodu śmierci. 

§ 13.

1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi Stowarzyszenie po złożeniu wniosku do Zarządu Stowarzyszenia i pisemnym ustaleniu z Zarządem zasad wspierania Stowarzyszenia.

2. Utrata członkostwa, o którym mowa w ust. 1, następuje wskutek:

1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,

2) wykluczenia przez Zarząd:

a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,

b) z powodu nie realizowania ustalonych zasad wspierania Stowarzyszenia,

3) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

3. Członkowie wspierający mają prawo:

1) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

2) brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym, na zaproszenie tych władz. 

§ 14.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 15.

       1. Władzami Stowarzyszenia są:

1)    Walne Zebranie Członków,

2)    Zarząd,

3)    Komisja Rewizyjna,

4)    Rada

      2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady.

      3. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady wynosi 4 lata.

§ 16.

  1. Z zastrzeżeniem § 17 ust. 3 i 6, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym,  przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
  2. Na wniosek Zarządu lub co najmniej trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu głosowania tajnego. 

§ 17.

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na sześć miesięcy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek co najmniej 25% członków zwyczajnych Stowarzyszenia, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy skuteczny sposób, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

2. W przypadku, kiedy Walne Zebranie Członków zwoływane jest na wniosek Komisji Rewizyjnej lub wniosek 25% członków zwyczajnych Stowarzyszenia, Zarząd jest zobowiązany do zwołania Walnego Zebrania Członków w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.

3. Jeżeli w wyznaczonym terminie Walnego Zebrania Członków nie stawi się wskazana w § 16 liczba członków uprawnionych do głosowania, Zarząd ma prawo zwołania Walnego Zebrania Członków w drugim dowolnie przez niego wyznaczonym terminie. Brak wskazanej w § 16 liczby członków uprawnionych do głosowania w drugim terminie Walnego Zebrania Członków nie stanowi przeszkody do podjęcia ważnych uchwał Walnego Zebrania Członków, za wyjątkiem uchwał w sprawach wskazanych § 17 ust. 6.

4. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście.

5.  Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

1)    uchwalanie kierunków i programów działania Stowarzyszenia,

2)    z zastrzeżeniem § 18 ust. 2 , wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady, w tym Przewodniczącego Rady,

3)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdań z działalności Rady, a w szczególności dotyczących rozpatrywanych przez Radę wniosków o dofinansowanie projektów w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju,

4)    udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

5)    uchwalanie Statutu i jego zmian,

6)    podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,

7)    podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

8)    rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

9)    uchwalania Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,

10) uchwalania Regulaminu działania Rady

11) ustalenie wysokości składek członkowskich,

12) ustalanie budżetu Stowarzyszenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

7. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zabraniu Członków przysługuje jeden głos. 

§ 18.

1. Zarząd składa się z ośmiu członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków: po dwóch  członków z obszaru Gminy Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz., Oława.

2. W pierwszej kadencji działania stowarzyszenia Zarząd może być powołany przez Zebranie Założycielskie.

3.  skreślony *

4. Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swojego składu Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika na podstawie Regulaminu Zarządu, o którym mowa w § 18 ust. 7.

5. Do kompetencji Zarządu należy:

1)    przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

2)    reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

3)    kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

4)    zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

5)    opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju oraz innych wymaganych przepisami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dokumentów w celu przystąpienia do konkursu na jej  realizację,

6)    przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju,

7)    realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym ogłaszanie konkursów na projekty z zakresu działania 4.1 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ich przyjmowanie i przedkładanie Radzie, celem dokonania wyboru projektu do realizacji,

8)    powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudniania innych pracowników tego Biura,

9)    ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia,

10)  ustalanie regulaminu działania Biura Stowarzyszenia.”

6. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważnionych trzech członków Zarządu działających łącznie, z zastrzeżeniem, że jednym z tych członków musi być Prezes lub Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia.

7. Zarząd działa na podstawie Regulaminu Zarządu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

8. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. 

§ 19.

1. Komisja Rewizyjna składa z pięciu członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. W pierwszej kadencji działania Stowarzyszenia Komisja Rewizyjna może być powołana przez Zebranie Założycielskie.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego na podstawie Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej, o którym mowa w § 19 ust. 5.

3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,

2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,

3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,

4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie Regulaminu Komisji Rewizyjnej, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Statutu.

§ 19¹ 

  1. Rada składa się z dwunastu członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród członków tego Zebrania : po trzech członków z obszaru Gminy Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz ,Oława.
  2.  Przewodniczącego Rady spośród jej członków,  wybiera Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
  3. Co najmniej połowę członków Rady stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni oraz inne podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami ochrony środowiska naturalnego, oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie równości kobiet i mężczyzn.
  4. Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji, zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia Rady WE nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia Rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich ( Dziennik Urzędowy UE L 277 z dnia 21.10.2005r.), które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju.
  5. Wybór operacji, o której mowa w ust. 4 dokonywany jest  formie uchwały Rady, podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.
  1. Do wyłącznej właściwości Rady należy rozpatrywanie  odwołań złożonych przez wnioskodawców od  uchwał, o których mowa w ust. 5.
  1. Szczegółowy Regulamin działania Rady uchwala Walne Zebranie Członków. 

§ 20.

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 15 ust. 1 pkt 2,3 i 4 w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia ich składu. 

§ 20¹

Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Marszałek Województwa Opolskiego, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427).

  

Rozdział V

Majątek i rozwiązanie Stowarzyszenia 

§ 21.

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:

    1) nieruchomości,

    2) ruchomości,

    3) fundusze.

2. Majątek Stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.

3. Na fundusze składają się :

    1) dochody uzyskiwane ze składek członkowskich oraz świadczeń członków wspierających,

    2) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,

    3) dochody ze zbiórek publicznych i imprez,

    4) dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy otrzymane zarówno z Polski jak i zagranicy,

    5) dochody z własnej działalności.

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 

§ 22.

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 23

W sprawach nie uregulowanych  niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

 

                                                                                         Podpisy:

                                                                                         1………………………………………..

                                                                                         2………………………………………..

                                                                                         3………………………………………..

 

٭  zapisy skreślone przy zmianie Statutu ( uchwały Nr 2/2008, Nr 4/2008, 10/2010 )

 

2010-04-22

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II