Brzeska Wieś Historyczna

Funkcjonowanie LGD

Cel działania
Działanie zapewni sprawną i efektywną pracę Lokalnych Grup Działania wybranych w ramach realizacji osi 4 PROW 2017-2013 oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w przygotowywaniu i realizacji lokalnych strategii rozwoju. Działanie przyczyni się także do budowania kapitału społecznego na wsi, a poprzez to do pobudzenia zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru oraz lepszego wykorzystania potencjału obszarów wiejskich.

Zakres pomocy
W ramach działania pomoc jest przyznawana LGD na realizację aktywności zgodnie z listą kosztów kwalifikowanych określoną w odrębnych przepisach.
Pomoc przyznawana w ramach działania może w szczególności dotyczyć:
1. badań nad obszarem objętym LSR,
2. informowania o obszarze działania LGD oraz o LSR,
3. szkolenia kadr biorących udział w przygotowywaniu i wdrażaniu LSR,
4. wydarzeń o charakterze promocyjnym związanych z obszarem działania LGD i LSR,
5. szkolenia lokalnych liderów,
6. animowania społeczności lokalnych,
7. koszty bieżące LGD (koszty administracyjne związane z działalnością LGD).

Beneficjent
Lokalne grupy działania

Udział kosztów bieżących w budżecie Lokalnej Grupy Działania
Koszty bieżące lokalnej grupy działania mogą stanowić maksymalnie do 15% wartości wszystkich działań przeprowadzonych przez LGD w ramach realizacji LSR.

2008-10-27

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II