Brzeska Wieś Historyczna

Wdrażanie Projektów

Zakres działania

W ramach działania pomoc jest przyznawana Lokalnym Grupom Działania (LGD) na realizację projektów współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej:

a. zawartych w LSR,

b. nieuwzględnionych w LSR, ale zgodnych z celami LSR opracowanej i realizowanej przez LGD.

Na projekt współpracy składa się:

a. przygotowanie projektu, w tym opracowanie koncepcji projektu,

b. realizacja projektu.

Projekty współpracy:

1. muszą zakładać realizację wspólnych przedsięwzięć,
2. mogą angażować, poza LGD, inne partnerstwa będące grupami lokalnych partnerów, które zajmują się zagadnieniem rozwoju obszarów wiejskich,
3. jeżeli angażują inne partnerstwa będące grupami lokalnych partnerów, o których mowa w pkt 2, wówczas poniesione przez nie koszty nie stanowią kosztu kwalifikowanego projektu.; tylko koszty koordynacji są kwalifikowane,
4. jeżeli dotyczą obszarów spoza Unii Europejskiej, wówczas wydatki poniesione w ramach realizacji tej części projektu, nie kwalifikują się do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),
5. jeżeli występują koszty związane z planowaniem i przygotowaniem projektu współpracy, tj. koszty organizacji spotkania partnerów w celu poszukiwania partnerów, zapoznania się i ustalenia warunków projektu współpracy, koszty takie są uznawane za koszt kwalifikowalny i powinny stanowić integralną część projektu współpracy.

Beneficjent

Lokalne Grupy Działania

Procedura wyboru projektów współpracy

Projekty zawarte w LSR

Projekty takie są opisane w LSR, a ich oceny dokonuje się na podstawie kryteriów określonych dla projektów współpracy. W wyniku przeprowadzonej oceny SW akceptuje lub odrzuca realizację projektu współpracy, co powoduje ewentualne zmniejszenie budżetu LSR o koszty realizacji niezaakceptowanego projektu współpracy. Niezaakceptowanie projektu współpracy nie powoduje jednak, że LSR jest odrzucana

Projekty nieuwzględnione w LSR

W przypadku projektów współpracy nieuwzględnionych w LSR, LGD może wystąpić do SW, z którym podpisała umowę na realizację LSR, o akceptację takiego projektu na podstawie przedstawionego opisu projektu. W SW dokonuje się oceny projektu w oparciu o kryteria wyboru projektów współpracy. W wyniku przeprowadzonej oceny SW akceptuje lub odrzuca realizację projektu współpracy.

Kryteria wyboru (oceny) projektów współpracy
Kryteria dostępu dla projektów współpracy:

1. projekt zakłada realizację wspólnych przedsięwzięć przez partnerów projektu,
2. projekt jest zgodny z LSR i przyczynia się do osiągnięcia celów LSR,
3. przynajmniej jeden spośród partnerów biorących udział w projekcie współpracy musi być LGD wybraną w ramach realizacji osi 4-Leader PROW 2007-2013;
4. w ramach projektu powołano koordynatora projektu
.

Kryteria wyboru projektów współpracy dotyczą w szczególności:

1. potencjału administracyjnego koniecznego do zarządzania i koordynacji projektu;
2. celów projektu;
3. zakresu projektu, w tym wykorzystania lokalnych zasobów i innowacyjnego charakteru prezentowanych rozwiązań;
4. budżetu;
5. oddziaływania projektu na środowisko lokalne.

Harmonogram wyboru i realizacji projektów współpracy
Projekty współpracy opisane w LSR i zaakceptowane przez samorząd województwa - instytucję pełniącą funkcję instytucji wdrażającej dla podejścia Leader, mogą być realizowane po podpisaniu umowy z LGD, które zostały wybrane w pierwszym naborze wniosków na realizację LSR (trzeci kwartał 2008 r.).

W przypadku projektów współpracy, które nie zostały uwzględnione w LSR, ale są zgodne z celami LSR, są one przedkładane do zatwierdzenia przez SW, ale najpóźniej do 31 grudnia 2013 r., a ich realizacja musi mieć miejsce w okresie realizacji PROW 2007-2013.

2008-10-27

  Archiwum

   

   

   

   

   

  Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

  zamieszczonymi

  danymi możecie Państwo znaleźć

  tutaj

  Projekty

  III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II