Brzeska Wieś Historyczna

Zapytanie ofertowe nr 1/PROW/2015

Zapytanie ofertowe nr 1/PROW/2015

Przedmiotem zamówienia jest zlecenie zadania polegającego na dokonaniu inwentaryzacji (analizy) zasobów materialnych i niematerialnych obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju obszaru Brzeskiej Wsi Historycznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wykonawca w ramach zlecenia dokona:

a/ Analizy obszaru objętego LSR pod względem uwarunkowań przyrodniczych

b/ Analizy obszaru objętego LSR pod względem uwarunkowań kulturowych i historycznych

c/ Analizy obszaru objętego LSR pod względem sytuacji społecznej, w tym potencjału demograficznego, kapitału społecznego i poziomu aktywności społecznej, wskazania problemów społecznych oraz sakli wykluczenia społecznego;

W ramach analizy pod względem sytuacji społecznej należy ponadto dokonać inwentaryzacji zasobów ludzkich pod kątem:

            - osób pochodzących lub zamieszkałych na terenie obszaru Brzeskiej Wsi Historycznej, zajmujących się ceramiką, rzeźbą, hafciarstwem i innymi formami rękodzieła

            - osób pochodzących lub zamieszkałych na terenie obszaru Brzeskiej Wsi Historycznej, zajmujących się kulinariami i produktem lokalnym

            - osób pochodzących lub zamieszkałych na terenie obszaru Brzeskiej Wsi Historycznej, zajmujących się historią regionu, w tym pisarstwem przed i po wojennym o terenach obszaru.

d/ Analizy obszaru objętego LSR pod względem uwarunkowań gospodarczych, w tym charakterystyka branż i rynku pracy.

Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu Raport z analizy obszaru Brzeskiej Wsi Historycznej. Raport powinien zawierać min. 20 stron w wersji papierowej (format A4) – bindowanie  i elektronicznej (płyta CD) w dwóch egzemplarzach.

Oferta powinna zawierać:

- cenę brutto za zrealizowanie zamówienia

- dokumenty potwierdzające spełnienie minimalnych wymagań dla wykonawcy.

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego lub pocztą na adres:

Stowarzyszenie Brzeska Wieś Historyczna, Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka.

Dopuszcza się również złożenie ofert drogę e-mailową na adres: biuro@brzeskawieshistoryczna.pl

 Ofertę złożyć należy do dnia 12 lutego 2015 r.  do godz. 12.00.

 W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do siedziby Stowarzyszenia.

 

Pełna treść ogłoszenia Zapytanie ofertowe 1/PROW/2015 znajduje się do pobrania poniżej.

 

2015-02-04

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II