Brzeska Wieś Historyczna

Zapytanie ofertowe nr 3/PROW/2014

Zarząd Stowarzyszenia „Brzeska Wieś Historyczna” z siedzibą  w Krzyżowicach, informuje o planowanym do wykonania zadaniu:

Przewóz min. 25 osób uczestniczących w szkoleniu/wyjeździe aktywizującym z Krzyżowic (Gmina Olszanka) do Świeradów Zdrój (Gmina Świeradów Zdrój, powiat lubański, woj. dolnośląskie) oraz przewóz osób na miejscu podczas 2 – dniowego pobytu w woj. dolnośląskim tj. w terminie między 2 a 13 czerwca 2014 r.

Przewidywana ilość kilometrów do zrealizowania: ok. 600

Przewóz osób odbyć się ma wyłącznie środkiem transportu spełniającym wymagania techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2005, Nr 108,poz.908 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, w tym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2007, Nr 125, poz. 874 z późn. Zm.).

Wymaga się aby wykonawca zagwarantował środek transportu o podwyższonym standardzie, w tym obligatoryjnie z klimatyzacją.

Wykonawca zapewnić ma bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny.

Wykonawca rozpocznie naliczanie kilometrów z chwilą wyjazdu z miejsca zbiórki tj. : Krzyzowice 72, 49-332 Olszanka

Naliczanie zakończy się z chwilą powrotu na miejsce zbiórki.

Wykonawca w ramach przejazdu zapewni dwóch kierowców, jeśli wyjazd będzie tego wymagał.

W cenę przejazdu wliczone będą: parkingi, ewentualne koszty delegacji, wyżywienia i noclegu kierowcy/kierowców.

Wykonawca w ofercie  podać ma cenę brutto oraz netto za 1km.

Cena oferty uwzględniać ma wszystkie zobowiązania, musi być podana cyfrowo i słownie.

Kryterium wyboru oferty: cena 100%

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji w celu ustalenia ostatecznej ceny z wybranymi wykonawcami, którzy złożyli oferty zawierające cenę oraz spełniają wymagania w zakresie właściwości podmiotowej i przedmiotowej Zamówienia.

Zamawiający może unieważnić zapytanie bez podawania powodu unieważnienia.

Podmioty zainteresowane realizacją wyżej opisanych zadań mogą złożyć swoje oferty wg załącznika do niniejszego zapytania w terminie do 02.05.2014 r. do godz. 12.00 na adres e-mail Stowarzyszeniabiuro@brzeskawieshistoryczna.pl lub w biurze stowarzyszenia: Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka.

Liczy się data wpływu oferty do Stowarzyszenia.                                                                       

Szczegółowe  informacje udzielane będą w biurze LGD, pod numerami  telefonów: 774129021 lub 774128021.

Pełna treść ogłoszenia wraz ze wzorem formularza ofertowego znajduje się do pobrania poniżej.

 

2014-04-24

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II