Brzeska Wieś Historyczna

Zapytanie ofertowe nr 4/PROW/2014

Zapytanie ofertowe nr 4/PROW/2014 

(dotyczy zakupu nagród dla sołectw w ramach konkursu na Najaktywniejsze sołectwo obszaru Brzeskiej Wsi Historycznej)

 

Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna” zaprasza do składania ofert na:

1.1    Spalinowa dmuchawa plecakowa z katalizatorem – 1 sztuka

1.2    Składany zestaw: stół drewniany i dwie ławki  - 4 zestawy

1.3    OBRUS PLAMOODPORNY z tłoczeniami – min. 18 sztuk 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się do pobrania w załączeniu do niniejszej informacji.

Zakres usługi ponadto obejmuje:

            - dostarczenie poszczególnych produktów do siedziby zamawiającego

Termin realizacji dostawy produktów: najpóźniej do 29 grudnia 2014 r.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Oferta powinna zawierać:

- cenę brutto oraz cenę netto poszczególnych produktów o parametrach zgodnych ze specyfikacją określoną w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, cena musi uwzględniać wszystkie koszty konieczne do poniesienia przez oferenta celem wykonania usługi

2. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego lub pocztą na adres:

Stowarzyszenie Brzeska Wieś Historyczna, Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka.

Dopuszcza się również złożenie ofert drogę e-mailową na adres: biuro@brzeskawieshistoryczna.pl

3. Ofertę złożyć należy do dnia 23 grudnia 2014 r.  do godz. 12.00.

W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do siedziby Stowarzyszenia.

OCENA OFERT

1. Kryterium wyboru oferty: cena – 100 %

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w terminie do 24 grudnia 2014 r.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji w celu ustalenia ostatecznej ceny z wybranymi wykonawcami, którzy złożyli oferty zawierające cenę oraz spełniają wymagania w zakresie właściwości podmiotowej i przedmiotowej Zamówienia.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podawania przyczyny.

DODATKOWE INFORMACJE

Ewentualne wyjaśnienia uzyskać można kontaktując się telefonicznie lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia tj. Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka, Tel. 77 4129021, przed upływem terminu składania ofert. Osoba do kontaktu: Kierownik biura – Marta Mokrzyczak-Chudy.

Zamówienie finansowane jest w ramach działania "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

2014-12-16

Archiwum

 

 

 

 

 

Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

zamieszczonymi

danymi możecie Państwo znaleźć

tutaj

Projekty

III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II