Brzeska Wieś Historyczna

Zapytanie dot. dostawy ekspresu do kawy

Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna”                  Krzyżowice, 08.11.2013 r.

Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka

NIP: 7471798627

Tel. (fax): 774129021,

e-mail: biuro@brzeskawieshistoryczna.pl

 

 

Zapytanie ofertowe nr 6/PROW/2013 

(dotyczy zakupu ciśnieniowego ekspresu do kawy)

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna”                                   

Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka

NIP: 7471798627

Tel. (fax): 774129021,

e-mail: biuro@brzeskawieshistoryczna.pl

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.         Przedmiotem zamówienia jest ekspres do kawy ciśnieniowy – 1 sztuka .

2.         Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 - Pasywna płyta do podgrzewania filiżanek

 - Funkcja oszczędzania prądu

 - Wyłącznik prądu 0W

 - Młynek stożkowy ze stali szlachetnej

 - Regulowany dozownik kawy

 - Oddzielna przegroda na zmieloną kawę

 -  Funkcja do przygotowania cappuccino

 - Pojemnik na ziarna o pojemności min 250 gr.

 - Wyjmowana jednostka  zaparzania

 - Funkcja spieniania mleka

 - Samoczynne urządzenie do spieniania mleka
 -  Pojemnik na wodę co najmniej 2 l.

 - Wyświetlacz w języku polskim

 - Min. trzystopniowy wybór mocy automatu

 - Maksymalny pobór mocy 1400 W

 - Napięcie 230 V

 - 3 lata gwarancji

Zakres usługi ponadto obejmuje:

            - dostarczenie ekspresu do siedziby zamawiającego

3.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna zawierać:

- cenę brutto oraz cenę netto ekspresu do kawy o parametrach zgodnych ze specyfikacją określoną w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, cena musi uwzględniać wszystkie koszty konieczne do poniesienia przez oferenta celem wykonania usługi

2. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego lub pocztą na adres:

Stowarzyszenie Brzeska Wieś Historyczna, Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka.

Dopuszcza się również złożenie ofert drogę e-mailową na adres: biuro@brzeskawieshistoryczna.pl

3. Ofertę złożyć należy do dnia 18 listopada 2013 r.  do godz. 15.00.

W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do siedziby Stowarzyszenia.

V. OCENA OFERT

1. Kryterium wyboru oferty: cena – 100 %

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w terminie do 19 listopada 2013 r.

3. Oferty złożone po terminie 18 listopada 2013 r. godz. 15:00 nie będą rozpatrywane

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji w celu ustalenia ostatecznej ceny z wybranymi wykonawcami, którzy złożyli oferty zawierające cenę oraz spełniają wymagania w zakresie właściwości podmiotowej i przedmiotowej Zamówienia.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podawania przyczyny.

 

VI. DODATKOWE INFORMACJE

Ewentualne wyjaśnienia uzyskać można kontaktując się telefonicznie lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia tj. Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka, Tel. 77 4129021, przed upływem terminu składania ofert. Osoba do kontaktu: Kierownik biura – Marta Mokrzyczak.

Zamówienie finansowane jest w ramach działania "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

2013-11-09

  Archiwum

   

   

   

   

   

  Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

  zamieszczonymi

  danymi możecie Państwo znaleźć

  tutaj

  Projekty

  III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II