Brzeska Wieś Historyczna

Zapytanie dot. mebli biurowych

 

UWAGA!

Uszczegółowienie dotyczące przedmiotu zamówienia:

Szafa aktowa oraz nadstawka szafy aktowej o szerokości 100 cm drzwi standard otwierane - dwa skrzydła drzwi.

Dla wszystkich elementów przedmiotu zamówienia:

- obrzeża (2 mm)

- dla stabilności szaf mocowanie przy ścianie.

 

 

Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna”                       Krzyżowice, 08.11.2013 r.

Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka

NIP: 7471798627

Tel. (fax): 774129021,

e-mail: biuro@brzeskawieshistoryczna.pl

 

 

Zapytanie ofertowe nr 7/PROW/2013 

(dotyczy zakupu mebli biurowych)

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna”                                   

Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka

NIP: 7471798627

Tel. (fax): 774129021,

e-mail: biuro@brzeskawieshistoryczna.pl

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.         Przedmiotem zamówienia jest komplet mebli biurowych .

2.         Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) Szafa aktowa wysoka – 1 sztuka, drzwi standard otwierane (100x42xh200cm), kolor: Grusza (dostosowany do koloru mebli obecnie wykorzystywanych w biurze), drzwi, boki, półki, wieniec górny, wieniec dolny, płyta melaminowana grubość 18 mm, tył płyta HDF kolor biały grubość 3,2 mm

2) Nadstawka szafy aktowej – 1 sztuka, drzwi standard otwierane  (100x42xh40cm), kolor: Grusza (dostosowany do koloru mebli obecnie wykorzystywanych w biurze), drzwi, boki, wieniec górny, wieniec dolny, płyta melaminowana grubość 18 mm, tył płyta HDF kolor biały grubość 3,2 mm

3) Szafa aktowa wysoka – 1 sztuka, drzwi standard otwierane  (50x42xh200cm), kolor: Grusza (dostosowany do koloru mebli obecnie wykorzystywanych w biurze), drzwi, boki, półki, wieniec górny, wieniec dolny, płyta melaminowana grubość 18 mm, tył płyta HDF kolor biały grubość 3,2 mm

4) Nadstawka szafy aktowej – 1 sztuka, drzwi standard otwierane  (50x42xh40cm), kolor: Grusza (dostosowany do koloru mebli obecnie wykorzystywanych w biurze), drzwi, boki, wieniec górny, wieniec dolny, płyta melaminowana grubość 18 mm, tył płyta HDF kolor biały grubość 3,2 mm

 

Zakres usługi ponadto obejmuje:

            - dostarczenie mebli do siedziby Zamawiającego

            - montaż mebli w siedzibie Zamawiającego

Wymagany okres gwarancji na meble: min. 24 miesiące

Termin zakończenia montażu mebli w siedzibie Zamawiającego: 10 grudnia 2013 r.

3.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna zawierać:

- cenę brutto oraz cenę netto za każdy element mebli wymienionych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, cena musi uwzględniać wszystkie koszty konieczne do poniesienia przez oferenta celem wykonania usługi

2. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego lub pocztą na adres:

Stowarzyszenie Brzeska Wieś Historyczna, Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka.

Dopuszcza się również złożenie ofert drogę e-mailową na adres: biuro@brzeskawieshistoryczna.pl

3. Ofertę złożyć należy do dnia 18 listopada 2013 r.  do godz. 15.00.

W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do siedziby Stowarzyszenia.

 

V. OCENA OFERT

1. Kryterium wyboru oferty: cena – 100 %

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w terminie do 19 listopada 2013 r.

3. Oferty złożone po terminie 18 listopada 2013 r. godz. 15:00 nie będą rozpatrywane

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji w celu ustalenia ostatecznej ceny z wybranymi wykonawcami, którzy złożyli oferty zawierające cenę oraz spełniają wymagania w zakresie właściwości podmiotowej i przedmiotowej Zamówienia.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podawania przyczyny.

 

VI. DODATKOWE INFORMACJE

Ewentualne wyjaśnienia uzyskać można kontaktując się telefonicznie lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia tj. Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka, Tel. 77 4129021, przed upływem terminu składania ofert. Osoba do kontaktu: Kierownik biura – Marta Mokrzyczak.

Zamówienie finansowane jest w ramach działania "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

2013-11-09

  Archiwum

   

   

   

   

   

  Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

  zamieszczonymi

  danymi możecie Państwo znaleźć

  tutaj

  Projekty

  III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II