Brzeska Wieś Historyczna

Zapytanie ofertowe nr 5/PROW/2013

Krzyzowice, 07.11.2013 r.

UWAGA! DOPRECYZOWANIE ZAPISU ZAPYTANIA!

W CZĘŚCI II PUNKT 2 ZAPIS "- "ilość stron: 2, zadrukowana jedna strona kalendarza" ZASTĘPUJE SIĘ ZAPISEM USZCZEGÓŁAWIAJĄCYM: "ilość stron: 1"

ORAZ ZAPIS "kolory: 4/0" ZASTĘPUJE SIĘ ZAPISEM: "4 + 0".

Uszczególowienie ma ułatwić przygotowywanie ofert przez wykonawców.

 

 

Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna”                                         Krzyżowice, 06.11.2013 r.                    

Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka

NIP: 7471798627

Tel. (fax): 774129021,                      

e-mail: biuro@brzeskawieshistoryczna.pl

 

 

Zapytanie ofertowe nr 5/PROW/2013 

( dotyczy wykonania kalendarzy na rok 2014 dla  LGD Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna” )

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna”                                   

Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka

NIP: 7471798627

Tel. (fax): 774129021,

e-mail: biuro@brzeskawieshistoryczna.pl

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.         Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu projektu graficznego i wydruku 300 sztuk kalendarza na rok 2014 informującego o zrealizowanych projektach w ramach Wdrażania LSR na obszarze Brzeskiej Wsi Historycznej.

2.         Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- ilość sztuk kalendarza: 300 sztuk

- format B1 poziomy lub pionowy (680 mm x 980 mm)

- ilość stron: 2, zadrukowana 1 strona kalendarza

- papier: kreda błysk 250 [g/m2]

- kolory: 4/0

- uszlachetnianie: folia błysk 1/0

- introligatorka: listwowanie góra dół, listwa z zawieszką, do wyboru kolor czarny, biały i srebrny

- na kalendarzu umieszczane mają być logotypy zgodnie z Księgą wizualizacji PROW na lata 2007-2013

- projekt kalendarza przygotowany ma być na podstawie zdjęć otrzymanych od Zamawiającego

- termin wykonania usługi (dostarczenia kalendarzy do siedziby zamawiającego): do 10 grudnia 2013 r.

Zakres usługi ponadto obejmuje:

            - dostarczenie kalendarzy do siedziby Zamawiającego

3.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna zawierać:

- cenę brutto oraz cenę netto za 1 sztukę kalendarza, cena musi uwzględniać wszystkie koszty konieczne do poniesienia przez oferenta celem wykonania usługi

2. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego lub pocztą na adres:

Stowarzyszenie Brzeska Wieś Historyczna, Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka.

Dopuszcza się również złożenie ofert drogę e-mailową na adres: biuro@brzeskawieshistoryczna.pl

3. Ofertę złożyć należy do dnia 14 listopada 2013 r.  do godz. 15.00.

W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do siedziby Stowarzyszenia.

 

V. OCENA OFERT

1. Kryterium wyboru oferty: cena – 100 %

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w terminie do 15 listopada 2013 r.

3. Oferty złożone po terminie 14 listopada 2013 r. godz. 15:00 nie będą rozpatrywane

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji w celu ustalenia ostatecznej ceny z wybranymi wykonawcami, którzy złożyli oferty zawierające cenę oraz spełniają wymagania w zakresie właściwości podmiotowej i przedmiotowej Zamówienia.

VI. DODATKOWE INFORMACJE

Ewentualne wyjaśnienia uzyskać można kontaktując się telefonicznie lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia tj. Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka, Tel. 77 4129021, przed upływem terminu składania ofert. Osoba do kontaktu: Kierownik biura – Marta Mokrzyczak.

Zamówienie finansowane jest w ramach działania "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

2013-11-06

  Archiwum

   

   

   

   

   

  Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

  zamieszczonymi

  danymi możecie Państwo znaleźć

  tutaj

  Projekty

  III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II