Brzeska Wieś Historyczna

Zapytanie ofertowe nr 8/PROW/2013

Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna”                                    Krzyżowice, 29.11.2013 r.

Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka

NIP: 7471798627

Tel. (fax): 774129021,

e-mail: biuro@brzeskawieshistoryczna.pl

 

 

Zapytanie ofertowe nr 8/PROW/2013

(dotyczy poczęstunku w trakcie 2 szkoleń)

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna”                                   

Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka

NIP: 7471798627

Tel. (fax): 774129021,

e-mail: biuro@brzeskawieshistoryczna.pl

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1.       Przedmiotem zamówienia jest poczęstunek dla 15 osób w trakcie 2 szkoleń:

-  w dniu 7 grudnia 2013 r. w miejscowości Olszanka  i

- w dniu  9 grudnia 2013r. w miejscowości Lewin Brzeski

2.         Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie poczęstunku w trakcie 2 szkoleń tj. w dniu 7 i 9 grudnia, przewidywana liczba osób podczas każdego ze szkoleń to 15 osób.

Poczęstunek ma się składać co najmniej z:

- bufet kawowy (kawa, her­bata, cukier, mleczko do kawy, ciasto – min. 20 dkg./osoba) oraz

- gorący posiłek

W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m. in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. nr 171 poz. 1125 ze zm.).

Zakres usługi ponadto obejmuje:

            - dostarczenie poczęstunku do miejsca Szkolenia, obsługa uczestników Szkolenia

            - zabezpieczenie naczyń niezbędnych do zrealizowania usługi (tj. talerze, sztućce, filiżanki itp.)

3. Termin wykonania zamówienia: 7 i 9 grudnia 2013

4.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta powinna zawierać:

- menu zaplanowane w ramach wykonania usługi

- cenę brutto oraz cenę netto za 1 porcję poczęstunku zgodnie z opisem szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty konieczne do poniesienia przez oferenta celem wykonania usługi.

2. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego lub pocztą na adres:

Stowarzyszenie Brzeska Wieś Historyczna, Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka.

Dopuszcza się również złożenie ofert drogę e-mailową na adres: biuro@brzeskawieshistoryczna.pl

3. Ofertę złożyć należy do dnia 6 grudnia 2013 r.  do godz. 12.00.

W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do siedziby Stowarzyszenia.

V. OCENA OFERT

1. Kryterium wyboru oferty:  Kryteria wyboru :

·         cena – 80%

·         skład menu – 20%

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 6 grudnia 2013 r. do godziny 15.00

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji w celu ustalenia ostatecznej ceny z wybranymi wykonawcami, którzy złożyli oferty zawierające cenę oraz spełniają wymagania w zakresie właściwości podmiotowej i przedmiotowej Zamówienia.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podawania przyczyny.

VI. DODATKOWE INFORMACJE

Ewentualne wyjaśnienia uzyskać można kontaktując się telefonicznie lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia tj. Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka, Tel. 77 4129021, przed upływem terminu składania ofert. Osoba do kontaktu: Kierownik biura – Marta Mokrzyczak.

Zamówienie finansowane jest w ramach działania "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

2013-11-29

  Archiwum

   

   

   

   

   

  Poprzednią wersję strony ze wszystkimi

  zamieszczonymi

  danymi możecie Państwo znaleźć

  tutaj

  Projekty

  III Sektor - stawia na Edukację Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej Szkoły na piątkę II